Astera Titan RGB Tube Set
  • 8-way Set
  • 20 Hours Battery Life
  • RGB Colour Spectrum
  • FX Modes
  • Anti Theft System